Egyszeres könyvviteli program nyitása

Egyszeres könyvviteli program nyitása történhet géppel vagy kézzel.

Egyszeres könyvviteli program nyitása előtt az előző évi állományon javasoljuk az összes ellenőrzési funkció lefuttatását és az esetleges hibák javítását. A nyitás csak hibátlan állomány esetén lesz sikeres.

Egyszeres könyvviteli program nyitása : Gépi nyitás a TAXA programmal

Egyszeres könyvviteli program nyitása a menükezelőben a gépi nyitás választásával történik. A rendszer integráltságából következően az egyik évről a másik évre történő átnyitást a menükezelőben kell kezdeni a Cégadatok/Cégnyitások/Gépi nyitás (előző évből) funkcióval. A funkció első elindítását követően (amikor még a nyitandó cég nem szerepel az aktuális évben) a program átnyitja a cégadatokat, a következők szerint:
A menükezelő gépi nyitás funkciójának elindítása után megjelennek az előző évben könyvelt vállalkozások, amelyekből ki kell választani a nyitandó céget (az aktuális cégen nyomott Enter).
Egyszeres könyvviteli program nyitása esetén a  Cégadatokat ellenőrizni kell! A cégadatok nyitásakor az adózási formák miatt figyelni kell a cégformát, vállalkozási formát és az adózási módot. Kérjük ezzel kapcsolatosan olvassa el a menükezelő verzióinformációját!
(Pld: katás társaságok és vállalkozások beállításai, pénzforgalmi áfa, alanyi mentesség, bevételi nyilvántartást vezető eva alanyok…)

Figyelem!

Hibás nyitás esetén a forgalmazó sem tudja a nyitási módosításokat változtatni. Hibás nyitás esetén a céget újra kell nyitni és könyvelni.
Az előző könyvelési év adatai alapján a program bejelöli a nyitható modulok adatállományait, amelyek egyszeres könyvvitel esetén általában a TAXA-t.
A továbblépés után a menükezelő egymás után elindítja a bejelölt programokat.

A menükezelő a cégadatok, és a közös törzsállományok átnyitása után elindítja a TAXA program gépi nyitás funkcióját. A TAXA program, igazodva a könyvelés menetéhez, a nyitást több lépésben teszi lehetővé:
Folyószámlás adatok: Bejelölése esetén a program átnyitja az összes törzs-állományt (partnerek, munkaszámok, stb.) és a kiegyenlítetlen folyószámlás (szállítói/vevői) és elszámolási (előlegek, hitelek stb.) bizonylatokat. A program a folyószámla adatok nyitása előtt átnyitja az összes törzsállományt is (partnerek, bankok, pénztárak, árutörzs stb.). A folyószámlás tételek újranyithatóak a a Nyitó adatok törlése, újra nyitása menüpontban.

Eszközök:

Figyelem! Az eszközök utólagos nyitásához a gépi nyitásból csak az eszköznyitást kell választani. A géppel nyitott eszköz adatok megtekinthetők, szüksége esetén módosíthatók a Nyitás / Eszközök menüpontban (lásd eszközök kézi nyitása). Az eszközök megnyitás után, a nyitó eszköz adatok törlése után újranyithatók a Nyitó adatok törlése, újra nyitása menüpontban.
Gépi nyitás a menükezelőben, ha a vállalkozás az aktuális könyvelési évben már meg van nyitva (például a TAXA modulnál )
Amennyiben az előző gépi nyitás alkalmával a cégadatok és a folyószámla lett átnyitva, már nem kell a menükezelőben újra elindítani a Gépinyitás (előző évből) funkciót, a nyitás e nélkül is folytatható. Nyitás a már átnyitott adatok törlése után újrakezdhető a TAXA program Nyitó adatok törlése , újranyitása menüpontjában.

A vállalkozás teljes újra nyitása

Ebben a fázisban is van lehetőség a vállalkozás teljes újra nyitásához, ehhez a menükezelőben ismét el kell indítani a gépi nyitást az előző évről, képernyő alján látható „A már meglevő adatokat megtartja” kérdés bejelölését meg kell szüntetni.
Figyelem! A teljes újra nyitás nemcsak a nyitó, hanem a könyvelési évben rögzített könyvelési tételek, adatok elvesztésével is jár, ezért azt csak az adatok mentése után indokolt esetben javasoljuk.

Adózási formák

A cégadatok nyitásakor az adózási formák miatt figyelni kell a cégformát és az adózási módot. Kérjük ezzel kapcsolatosan olvassa el a menükezelő verzióinformációját! (Pld: katás társaságok és vállalkozások beállításai, pénzforgalmi áfa, alanyi mentesség, bevételi nyilvántartást vezető eva alanyok…)
Figyelem!
Hibás nyitás esetén a forgalmazó sem tudja a nyitási módosításokat változtatni. Hibás nyitás esetén a céget újra kell nyitni és könyvelni.

Naplófőkönyv (nyitó sor) gépi nyitása

Egyszeres könyvviteli program nyitása esetén a naplófőkönyv géppel csak az évzárás után nyitható.
Az analitikán is szereplő nyitó sorokat (pl. előlegek, kölcsönök) a program az analitikából nyitja a nyitó sorba (azt kézzel megadni nem lehet). Ez azt is jelenti, hogy a nyitó soron (a kézi nyitásnál sem) nem találhatók meg az „Egyéb követelés”, „Egyéb tartozás” mezők, az arra a mezőkre nyitandó értékeket az „Elszámolások” alatt található hasonló nevű jogcímekre kell a Nyitás/folyószámla menüpontban  rögzíteni. A program ezen rovatokat tehát a nyitó folyószámla analitikáról gyűjti be a naplófőkönyv nyitó sorába.
Ezzel összefüggően, a nyitó sor képernyőn szerepel a „B/P átvezetés”, amely mezőbe az „úton levő” pénzt kell rögzíteni. Az egyik számláról ( Pl. a pénztárból) kikerült, de a másik pénzforgalmi helyre még nem érkezett meg az összeg az év zárásakor.
A géppel nyitott naplófőkönyv, megtekinthető, és szükség esetén módosítható a Nyitás/Naplófőkönyv menüpontban (lásd naplófőkönyv kézi nyitása menüpontot).  A nyitó adatok törlésük után újranyithatók a Nyitó adatok törlése , újra nyitása menüpontban. (Tárgyévi könyvelési tételek ebben az esetben nem törlődnek.)

Egyszeres könyvviteli program nyitása: Kézi nyitás a TAXA programmal

Egyszeres könyvviteli program nyitása csak abban az esetben történik kézzel ha a felhasználó új céget nyit, vagy a programot használatba veszi.
A pénzforgalmi helyek (pénztárak, bankok) nyitása: A gépi nyitáskor a menükezelő megnyitja az előző évi záró egyenlegekkel a bankokat, pénztárakat. Új cég nyitásakor a program nyit egy bankot, és egy pénztárat, amely pénzforgalmi helyek adatait az évközi könyvelés megkezdése előtt a Törzsadatok/Bankszámlák/Pénztárak menüpontban lehet módosítani, a nyitó értékeket rögzíteni, és további pénztárakat, bankszámlákat rögzíteni. Devizás könyvelés esetén a devizás pénzforgalmi helyeket is meg kell nyitni a nyitó árfolyam megadásával.
A pénzforgalmi hely adatokat évközben bármikor lehet módosítani, bármikor lehet új pénzforgalmi helyeket rögzíteni, a pénzforgalmi hely nyitó értékének módosítása után javasoljuk a Szerviz menüpontban az Ellenőrzés futtatását.

Egyszeres könyvviteli program nyitása
Egyszeres könyvviteli program nyitása

Egyszeres könyvviteli program nyitása ha kézzel törtétnik, akkor a folyószámlát az alábbi módon kell megnyitni:

A nyitott szállítókat, vevőket, előlegeket, kölcsönöket a Nyitás/Folyószámla menüpontban, az évközi bizonylatok rögzítéséhez hasonlóan, a következő eltérésekkel kell rögzíteni:
Pénzforgalmi helyként csak bank adható meg.
Csak a folyószámlás jogcímek használhatók.
A részkiegyenlített számlákat, előlegeket egyenlegben kell nyitni.
Eszköz adatok kézi nyitása: A könyvelési év előtt a vállalkozás tulajdonában levő eszközök adatait a Nyitás/Eszközök menüpontban kell rögzíteni. A kezelőnek kézzel kell kitöltenie a bekerülési értéket, és az eszközök nettó értékét.

Naplófőkönyv kézi nyitása:

A naplófőkönyv az előző év naplófőkönyv záró sorai, és az adófolyószámla alapján a Nyitás/Naplófőkönyv menüpontban nyithatók:
A nyitó adatok rögzítő képernyőire a fülecskékre való kattintással léphetünk rá.

  • Magánszemélyhez köthető kötelezettségek, tartozások;
  • Az egyéni vállalkozó kötelezettségei, tartozásai;
  • Magánszemélyhez nem köthető kötelezettségek tartozások;
  • Egyéb
  • Magánnyugdíj pénztári kötelezettségek, tartozások.

Bármely csoportra lépve, egysoros, üres adatfelviteli képernyő jelenik meg, az első esetben üresen, ha már vannak rögzített adatok, akkor a sorokban azok láthatók. Új nyitó adat rögzítése az „Ins” billentyűvel kezdeményezhető. Bármely sor törölhető a „Del” billentyűvel, az aktuális soron nyomott „Enter” után a sorban levő összeg átírható.
A „Ins” megnyomása után a képernyőn megjelennek a kiválasztott csoporthoz tartozó nyitó adatok nevei (Pl. a „Magánszemélyhez köthető„ csoport esetén a „Munkáltatói szja, kifizetői szja,  stb.). A nyitó adat az aktuális soron nyomott „Enter” után rögzíthető (Pl. a munkáltatói szja soron nyomott enter után pozitív számként beírható az szja tartozás (fizetendő szja), negatív számként az szja követelés (visszaigényelhető szja)). A nyitó érték beírása, és az F9 billentyűvel való tárolása után a képernyőn ismét a csoporthoz tartozó nyitó adatok jelennek meg, lehet folytatni a nyitó adatok rögzítését.
A nyitó adatok könnyebb rögzítése érdekében a képernyőn megjelenő, az adott csoporthoz tartózó nyitó adatok a következők szerint rendezhetők sorba:

  • A nyitó adatok neve
  • Az adatok rögzítési sorrendje
  • Tematikai csoportosítás (Besorolás, Pl. szja, nyugdíjjárulék stb.)

A nyitó adatok rögzítése a rögzíthető adatokat megjelenítő képernyőn nyomott „Esc” billentyűvel bármikor félbehagyható, befejezhető. Az „Esc” megnyomása után a program visszatér a nyitó adatok soros megjelenítéséhez, így a kezelő áttekintheti az eddig rögzített adatokat.

F4 a nyitó adatok egy képernyős elrendezése

Az áttekintést segítheti az ezen a képernyőn nyomott „F4”-es billentyű, amely után a program a nyitó adatokat egy képernyőre rendezve jeleníti meg.
A nyitó adatok rögzítése, az eddig rögzített adatokat megjelenítő képernyőn az „F9” megnyomásával fejezhető be, vagy hagyható félbe. A rögzített nyitó adatok a későbbiekben, az itt leírt módon bármikor javíthatók, illetve a rögzítés folytatható. A nyitó adatokban történt módosítás után javasoljuk a Szerviz menüpontban található Ellenőrzés futtatását.
A naplófőkönyv nyitó sorait a Kimutatások/Nyitó naplófőkönyv analitika menüpontban tudja ellenőrizni a felhasználó!

Bemutató videó